produkti naslovna

Proizvodi

Standardna oprema za tačno, bezbedno i lako ODREĐIVANJE proteina.Kjeltec sistemi omogućavaju analizu proteina i azota po Kjeldahl-u i mogu se koristiti za različite tipove uzoraka mesa i mesnih prerađevina i za prečišćavanje otpadnih voda.Sistemi omogućavaju reproduktivne rezultate nezavisno od ljudskog faktora u skladu sa standardnim metodama (AOAC, EPA, DIN, ISO).

Analizator Kjeltec™ 8400 i 8420 ili 8460 sempleri su rešenja poslednje generacije automatizacije Kjeldahl analize u laboratoriji i nezavisni su od protoka uzorka.  Princip dobre laboratorijske prakse (GLP) je podržan od registracije uzorka i testa performansi do kompletne dokumentacije o svim događajima u toku analize do vage, štampača ili konekcije sa LIMS sistemom. Tačne i kvalitetne pumpe, kao i veoma precizna bireta, daju dugoročnu stabilnost u preciznom doziranju reagenasa. Automatski se kontroliše hlađenje sistema vodom i temperaturni senzor zaustavlja jedinicu ukoliko je destilat suviše vruć. Uređaj je opremljen senzorima za sigurnosna vrata, držač kolbe, kontroliše nivo reagensa, ima senzor za nivo vode i poseduje senzore za nivo i nadpritisak za promenjivi izlaz generatora pare.  Na taj način je obezbeđena sigurnost rada korisnika opreme. Patentirana SAFE tehnologija povećava bezbednost procedurom mešanja čime se smanjuje egzotermalna reakcija između baze i kiseline u toku destilacije i uklanjajući potrebu za razblaženjem uzoraka pre destilacije od strane korisnika. Sistem za brzo pražnjenje kolbe (epruvete u kojoj se odigrava destilacija) otklanja potrebu da se rukuje sa vrućim reagensima nakon destilacije. Sempler sistemi uzimaju kolbu direktno iz uređaja za digestiju (razaranje) i na taj način limitiraju rad korisnika opreme i sprečavaju greške kod prenosa.