produkti naslovna

Proizvodi

Standardna oprema za tačno, bezbedno i lako ODREĐIVANJE proteina. Kjeltec sistemi omogućavaju analizu proteina i azota po Kjeldahl-u i mogu se koristiti za različite tipove uzoraka mesa i mesnih prerađevina i za prečišćavanje otpadnih voda. Sistemi omogućavaju reproduktivne rezultate nezavisno od ljudskog faktora u skladu sa standardnim metodama (AOAC, EPA, DIN, ISO).

Automatska destilaciona jedinica Kjeltec™ 8200 pruža jednostavno i pouzdano rešenje za bezbedne destilacije. Tačne i kvalitetne pumpe daju dugoročnu stabilnost u preciznom doziranju reagenasa. Uređaj je opremljen senzorima za sigurnosna vrata, držač kolbe, temperaturu destilata kao i senzorima za nivo i nadpritisak za promenjivi izlaz generatora pare.  Patentirana SAFE tehnologija povećava bezbednost procedurom mešanja čime se smanjuje egzotermalna reakcija između baze i kiseline u toku destilacije i uklanjajući potrebu za razblaženjem uzoraka pre destilacije od strane korisnika. Sistem za brzo pražnjenje kolbe (epruvete u kojoj se odigrava destilacija) otklanja potrebu da se rukuje sa vrućim reagensima nakon destilacije. Korisnik je u potpunosti zaštićen upotrebom sigurnosnih vrata koja moraju biti zatvorena pre uključivanja uređaja u rad. Sigurnosna vrata i posuda za skupljanje kapi se lako mogu ukloniti radi čišćenja instrumenta. Voda za hlađenje se koristi samo u toku analize i na taj način se postiže ušteda preko automatskih funkcija za kontrolu protoka vode. Troškovi su nadalje smanjeni kroz rad preko optimizovanih aplikacija. Kjeltec™ 8200 pruža mogućnost nadogradnje sistema do Kjeltec™ 8400 destilatora u skladu sa rastom Vašeg posla. Takođe postoji mogućnost dodatka autosemplera sa 20 ili 60 mesta čime se dobija potpuno nezavistan automatski rad nezavistan od operatera.