produkti naslovna

Proizvodi

Standardna oprema za tačno, bezbedno i lako ODREĐIVANJE proteina. Kjeltec sistemi omogućavaju analizu proteina i azota po Kjeldahl-u i mogu se koristiti za različite tipove uzoraka mesa i mesnih prerađevina i za prečišćavanje otpadnih voda. Sistemi omogućavaju reproduktivne rezultate nezavisno od ljudskog faktora u skladu sa standardnim metodama (AOAC, EPA, DIN, ISO).

Destilaciona jedinica Kjeltec™ 8100 pruža jednostavno i pouzdano rešenje za bezbednu polu-automatske destilaciju. Daje mogućnost pravljenja pred-programa baznih dodataka i vremena destilacije, što prouzrokuje tačne rezultate, nezavisne od operatora. Tačne i kvalitetne pumpe daju dugoročnu stabilnost u preciznom doziranju reagenasa. Uređaj je opremljen senzorima za sigurnosna vrata, držač kolbe, temperaturu destilata kao i senzorima za nivo i nadpritisak za promenjivi izlaz generatora pare.  Patentirana SAFE tehnologija povećava bezbednost procedurom mešanja čime se smanjuje egzotermalna reakcija između baze i kiseline u toku destilacije. Korisnik je u potpunosti zaštićen upotrebom sigurnosnih vrata koja moraju biti zatvorena pre uključivanja uređaja u rad. Sigurnosna vrata i posuda za skupljanje kapi se lako mogu ukloniti radi čišćenja instrumenta. Voda za hlađenje se koristi samo u toku analize i na taj način se postiže ušteda preko automatskih funkcija za kontrolu protoka vode. Troškovi su nadalje smanjeni kroz rad preko optimizovanih aplikacija. Zastoji i servisi su smanjeni upotrebom pri radu odgovarajućih hemikalija. Rutinsko održavanje je preporučeno od strane proizvođača opreme u skladu sa GLP (dobrom laboratorijskom praksom).